Algemene voorwaarden SabineDitz

Artikel 1 Definities
1. SabineDitz (SD) is een eenmanszaak die zich ten doel stelt vrouwen in leiderschapsposities weer plezier in hun leiderschap te laten ervaren. En het maximale uit hun leiderschap te laten halen waardoor ze grote impact kunnen maken op hun omgeving en de wereld een stukje mooier kunnen maken. Van binnen naar buiten.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘deelnemer’ verstaan: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Diensten van SD de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘deelnemer relatie’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen SD en ‘deelnemer’, een en ander in meest ruime zin.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘diensten’ verstaan: alle door SD en/of door haar ingeschakelde derden aan ‘deelnemer’ geleverde diensten, onder andere inhoudende advies en hulp aan ‘deelnemer’ (en eventueel betrokkenen) rondom vrouwelijk leiderschap, alsmede alle andere door SD ten behoeve van ‘deelnemer’ verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van ‘deelnemer’ worden verricht.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.sabineditz.com

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen ‘deelnemer’ en SD waarbij SD Diensten aanbiedt.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met SD overeengekomen.
3. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van de deelnemer.

Artikel 3 De relatie tussen SD en de deelnemer.
1. Alle aanbiedingen en voorstellen van SD zijn vrijblijvend, ook indien daarin een aanvaardingstermijn is opgenomen.
2. De deelnemer kan contact opnemen met SD via het contactformulier op de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. SD zal met de deelnemer overleggen omtrent zijn/haar verwachtingen en kan daarna een afspraak maken omtrent de kosten voor de Diensten. De relatie tussen de deelnemer en SD komt tot stand op het moment dat de deelnemer na het vrijblijvende intakegesprek de tarieven voor de Diensten aanvaardt. De 1e factuur dient betaald te zijn voor aanvang van het traject bij SD. Door de eerste factuur (1 van de 9) te betalen stemt de deelnemer ook in met de betaling van de 8 daarop volgende facturen. De factuur kan ook in 1 keer worden betaald voor aanvang van het traject.
3. Indien de deelnemer aantekeningen maakt of reacties geeft op de gemaakte afspraken dan maken zij geen deel uit van de afspraken, tenzij SD deze schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Uitvoering van de relatie tussen SD en de deelnemer.
1. SD zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk/telefonisch vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. SD heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal SD de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
4. De deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SD aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan SD redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de relatie, tijdig aan SD worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de relatie tussen SD en de deelnemer de benodigde gegevens niet tijdig aan SD zijn verstrekt, heeft SD het recht de uitvoering van de afspraken op te schorten.
5. De deelnemer draagt er zorg voor dat SD haar Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien de deelnemer haar afspraken hieromtrent niet nakomt, is zij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de deelnemer SD hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. SD dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de afspraken.


Artikel 5 Wijziging van de relatie tussen SD en de deelnemer.
1. Indien tijdens de uitvoering van de relatie tussen SD en de deelnemer blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen SD en de deelnemer tijdig, en in onderling overleg tot aanpassing van de afspraken overgaan.
2. Indien de relatie tussen SD en de deelnemer wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde relatie levert geen wanprestatie van SD op.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijke relatie tussen SD en de deelnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze zijn aanvaard door beide partijen.


Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Cliëntrelatie
1. SD is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Cliëntrelatie te ontbinden, indien de deelnemer de afspraak niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat SD goede grond heeft te vrezen dat de deelnemer in die verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is SD bevoegd de Cliëntrelatie te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de afspraken onmogelijk is of
ongewijzigde instandhouding van de afspraken in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien tijdens de uitvoering van de gemaakte afspraken blijkt dat SD niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de afspraken wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kunnen worden, zullen SD en de deelnemer in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen.
4. Indien de deelnemer de afgesproken verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is SD gerechtigd de Cliëntrelatie terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de deelnemer, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering
1. Indien de deelnemer een afspraak annuleert worden er geen extra kosten in rekening gebracht. Er wordt een nieuwe afspraak gepland. De deelnemer dient wel altijd op tijd aan te geven indien zij is verhinderd. Gesprekken dienen meer dan 48 uur van tevoren te worden afgezegd om het recht hierop te behouden.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling
1. Alle genoemde bedragen in de gemaakte afspraken zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens is SD gerechtigd reiskosten in rekening te brengen.
2. SD heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
3. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
4. De deelnemer heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan VNS mede te delen.
5. SD is te allen tijde gerechtigd om de tarieven aan te passen. Deze aangepaste tarieven zullen dan van toepassing zijn bij start van een (vervolg)traject. Aanpassing van de tarieven dient door SD altijd aan de deelnemer te worden meegedeeld.
6. Indien de deelnemer na twee herinneringen in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de deelnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De deelnemer is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. Indien SD besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de deelnemer, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. De deelnemer is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de relatie tussen SD en de deelnemer.
2. SD is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien de deelnemer onjuiste, niet- representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
3. De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die zij maakt naar aanleiding van de Diensten van SD.
4. SD is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan haar verplichtingen, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
5. De deelnemer vrijwaart SD voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
6. Indien SD aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de deelnemer is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van SD met betrekking tot haar Diensten.
7. De aansprakelijkheid van SD is beperkt tot het door de deelnemer betaalde bedrag voor de Diensten van SD.
8. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SD.
9. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van SD, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de relatie tussen SD en de deelnemer niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van Sabine van Ditzhuijzen zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van SD of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de afspraken opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Cliëntrelatie zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal SD overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die SD heeft gemaakt met betrekking tot de afspraken.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens
1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. SD kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een
wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de afspraken.
1. SD is bij de KvK geregistreerd onder nummer 53197852 en draagt btw
identificatienummer NL001906578B74. SD is gevestigd aan de Europalaan 2b te Utrecht.
2. SD is per e-mail te bereiken via sabine@ditztv.com of middels de website www.sabineditz.nl en telefonisch op +(31) 6 15694151.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding tussen SD en haar deelnemers is Nederlands Recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen SD en de deelnemer mochten ontstaan worden beslecht door een bevoegde Rechter.